ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โทร 056 405779 Fax 056 405780 E - Mail : cntjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาทักษะการให้บริการประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   เรื่อง การพัฒนาทักษะการให้บริการประชาชน


เอกสารแนบ